Biodiversiteit

Brabant

Hoe een bedrijf kan besparen op afvalkosten

 • juni
 • 5

Er zijn jaarlijks veel startende ondernemers en bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond. In het begin komen er veel kosten op je af waar je wellicht niet eens rekening mee hebt gehouden. Een kostenpost die vaak vergeten wordt, zijn de afvalkosten. Het laten afvoeren van afvalstoffen kan op jaarbasis flink wat geld kosten. Hoe kan je daar op inspelen en eventueel op besparen?

Een goed punt om mee te beginnen is het nadenken over afvalstoffen binnen het bedrijf en welke activiteiten afval veroorzaken. Uiteindelijk kan dit helpen om dit te beperken, wat meestal de grootste kostenbesparing voort brengt. Houd hier bijvoorbeeld rekening mee tijdens de inkoop van nieuwe producten of hergebruik bepaalde spullen om afvalstoffen te voorkomen.

Het is daarnaast goed om een overzicht bij te houden welke afvalstoffen er vrijkomen en om te achterhalen om wat voor hoeveelheid het gaat. Je kunt dan namelijk offertes opvragen bij een paar afvalinzamelingsbedrijven. Kijk dan of het goedkoper kan of dat je juist verschillende afvalstoffen door verschillende bedrijven kan laten ophalen.

Afvalscheiding

Er is al jaren aandacht in de media voor het scheiden van afval. Voor particulieren is er recentelijk een campagne opgericht waarbij oranje afvalbakken zijn geplaatst om mensen meer bewust te laten worden van het nut van afval scheiden. Verder worden er soms eisen gesteld aan bedrijven waardoor ze verplicht zijn om afvalstromen te scheiden, zoals:
– Pallets (hout)
– Karton
– ICT Materiaal
– Glas
– Blik
– Vetten
– PET flessen
– Papier
– Olie

Verder bestaat er natuurlijk nog restafval, wat het materiaal is dat niet in andere categorieën past. Het goed scheiden van afval kan ook kansen bieden voor een bedrijf omdat sommige stromen geld opleveren. Oud papier, schoon sloophout, metalen en plastic kunnen bijvoorbeeld voor een interessant bedrag ingeleverd wordt. Prijzen zijn afhankelijk van contracten met de afvalinzamelaar. Het kan daarom lonen om verschillende afvalbakken kopen.

No commentsafval

Warmte-koudeopslag, de innovatieve energievorm

 • december
 • 4

Warmte-koudeopslag (WKO) is een innovatieve energievorm, waarbij warmte en koude diep in de bodem in een speciale laag wordt opgeslagen. Dit duurzame energiesysteem wordt in toenemende mate toegepast in nieuwbouwprojecten. Woningen, kantoren, winkels en andere gebouwen worden in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd door deze milieuvriendelijke energiemethode.

Het bewaren van warmte en koude onder de grond

Het principe van WKO is gestoeld op het bewaren van warmte en koude. In de zomer is er sprake van een overschot aan warmte. Deze warmte wordt via een aangelegd WKO-systeem onder de grond bewaard en weer gebruikt in de koude wintermaanden. Omgekeerd geldt hetzelfde. De koude in de winter wordt ook opgeslagen, zodat deze voor verkoeling kan zorgen op hete zomerdagen.

Warmte-koudeopslag zorgt voor een flinke besparing op de energielast

WKO is een cyclische energievorm, waarmee u flink kunt besparen op uw energielasten. Het teveel aan warmte in de zomer wordt bewaard voor de winter, de overvloed aan koude in de winter komt weer goed van pas in de zomer. Verwarmd of afgekoeld grondwater wordt bij deze techniek in een zandlaag gepompt. Met een warmtewisselaar en een speciale pomp wordt vervolgens, al naar gelang het seizoen, warmte of koude in de woning of het bedrijfsgebouw gebracht. De jaarlijkse energiebesparing kan fors oplopen. U gebruikt minimaal de helft minder aan energie in vergelijking met een traditionele energievoorziening. Daar komt bij dat u een bijdrage aan het milieu levert. Met een WKO-systeem zorgt u voor minder CO2-uitstoot.

Relatief hoge investering maar korte terugverdientijd

Het aanbrengen van een WKO-systeem is een relatief hoge investering, maar u verdient dit snel terug met een fors lagere energierekening. Bij optimaal gebruik van de warmte-koudeopslag bereikt u al binnen vijf jaar een break-even point. Daarna gaat u stevig verdienen op uw duurzame energie-installatie. WKO is het ideale energiesysteem om aanzienlijk te besparen op uw energiekosten én gelijktijdig het milieu een goede dienst te bewijzen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van WKO? Neem via onze website vrijblijvend contact op met Borsboom Bodemenergie. Wij geven u vervolgens graag een advies op maat

No commentsinnovatie

Countdown 2010

 • februari
 • 23

Een recente studie van de Verenigde Naties stelt dat tweederde van de ecosystemen die de mensheid ondersteunen ernstig aangetast is. Soorten die uitsterven, overstromingen, energiebronnen die opraken, epidemieën, klimaat dat verandert: de rek is er bijna uit. Zowel wereldwijd als in Europa bestaat daarom de ambitie om in het jaar 2010 de achteruitgang aan biodiversiteit tot stilstand te hebben gebracht. Een breed partnerschap van organisaties heeft het ‘Countdown 2010’ initiatief gelanceerd om betrokkenheid en aandacht voor deze biodiversiteitsdoelstelling te vragen.

Inmiddels is echter vastgesteld dat deze doelstelling niet gehaald zal worden. Er wordt daarom momenteel gewerkt aan een strategie voor na het jaar 2010. Dit jaar is bovendien door de VN uitgeroepen tot het biodiversiteitsjaar. In EU-verband wordt tevens gewerkt aan een nieuwe communicatiestrategie voor de periode 2010 en verder.

De Countdown 2010 campagne in Nederland is vooral gericht op het versterken van de samenwerking tussen rijksoverheid, provinciale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het realiseren van de 2010-doelstelling is alleen mogelijk als lokaal en regionaal gezamelijke initiatieven van de grond komen.

Reacties staat uit voor Countdown 2010biodiversiteit

Ecotoerisme

 • februari
 • 23

Bedrijfstoerisme: ontspannen op erf, akker en weide

Uitgestrekte weiden met grazend vee, akkers met wuivend graan, bloeiende bloembollenvelden. Wie wil recreëren, komt op het platteland ruimschoots aan zijn trekken. Op de fiets, te voet, te paard of met een boot. Al dan niet gebruikmakend van één van de talrijke uitgezette fiets- en wandelroutes. Steeds meer boeren en tuinders gaan ertoe over hun bedrijf open te stellen voor recreanten. Steeds meer recreanten ook ontdekken de charme van een verblijf op een agrarisch bedrijf. Zo’n drieduizend boeren en tuinders hebben recreatieve voorzieningen en activiteiten op hun bedrijf.

No commentstoerisme

Boeren werken vaak samen

 • februari
 • 23

Boeren werken vaak samen

Samen ondernemer in Brabant. Boeren en tuinders werken op allerlei manieren samen. Zo hebben sommige varkenshouders langlopende afspraken gemaakt over de levering van mest. Varkenshouderijbedrijven hebben meestal weinig eigen grond. Daarop kunnen ze de mest van hun dieren niet kwijt. Daarom spreken ze met een akkerbouwer af, dat zij hem ieder jaar mest leveren. De akkerbouwer heeft mest nodig voor zijn planten.

Boeren en tuinders werken ook samen in coöperaties. Een coöperatie is een soort vereniging. Er zijn veel soorten coöperaties. Je hebt er voor de aankoop van kunstmest, van machines, van veevoer, kortom van een heleboel dingen die boeren en tuinders nodig hebben op hun bedrijven. Ook zijn er coöperaties die de producten van boeren en tuinders verkopen, of verwerken en verkopen. Er zijn dus coöperaties die in aardappelen handelen, maar er zijn er ook die aardappelen verwerken tot frites, zetmeel en een heleboel andere nuttige dingen. Coöperaties verwerken melk. Ze maken er kaas en veel andere zuivelproducten van. Een coöperatie verwerkt een groot deel van de suikerbietenoogst. De meeste veilingen zijn coöperaties. Er zijn veilingen voor groenten, bloemen, bloembollen en fruit. In de vorige eeuw hebben boeren en tuinders coöperatieve spaarbanken opgericht. Daar konden ze tegen een redelijke rente geld lenen om hun bedrijven uit te breiden en zaad, vee en machines te kopen.

Met die banken is het eigenlijk allemaal begonnen. De eerste coöperatie was een bank. Een onderlinge kredietvereniging noem je zoiets. Die eerste coöperatieve bank is honderdvijftig jaar geleden in Duitsland opgericht door Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In 1898 is de eerste Nederlandse coöperatieve bank in Lonneker gesticht. In bijna elk dorp kwam zo’n bank. Die banken hebben later samen een centrale bank opgericht: de Rabobank. Er zijn ook coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. De Hagelunie is er zo en. Veel tuinders verzekeren zich daar tegen hagelschade. Sommige coöperaties zijn in de loop van de jaren van karakter veranderd. Wat nu de Koninklijke Cebeco Groep is, begon in 1899 als een coöperatie voor het aankopen van kunstmest bij de meststoffenindustrie. Ook het aankopen van veevoer was een van de eerste taken. Tegenwoordig doet de Koninklijke Cebeco Groep deze dingen nog steeds. Maar zij heeft ook een vinger in de pap bij de bloembollenhandel, bij een handelsbedrijf dat in gekoeld transport is gespecialiseerd, bij een fabriek van gewasbeschermingsmiddelen, bij voedingsmiddelenbedrijven en nog veel meer niet-coöperatieve ondernemingen. In een coöperatie zijn alle leden gelijk. Elk lid draagt een deel van het risico en beslist mee over wat de coöperatie gaat doen. De leden kiezen een bestuur. Dat ziet bijvoorbeeld erop toe dat de directeuren van ondernemingen van de coöperatie hun werk goed doen.

Vroeger waren er veel meer coöperaties dan nu. De kleine dorpscoöperaties zijn samen gegaan in grote regionale coöperaties. Nog steeds worden er coöperaties opgericht. In sommige streken zijn boeren en tuinders gaan samenwerken in natuur- en milieucoöperaties. Dat zijn organisaties die bijvoorbeeld onderhoud van natuur en landschap doen. Een andere manier van samenwerken die de laatste jaren is opgekomen, is de afzetvereniging. Zo’n vereniging brengt de producten van haar leden aan de man onder een merknaam.

No commentsboer

De melkveehouderij

 • februari
 • 23

Melkveehouderij

De melkveehouder is de grootste graslandbezitter van Nederland. Hij gebruikt zijn weilanden om van voor- tot najaar zijn koeien op te laten grazen. Maar ook om voer voor de winter van te oogsten. Hoe beter het gras, hoe beter dat is voor de melkproductie. De boer levert met de melk de grondstof voor kaas en andere zuivelproducten. Op een melkveehouderijbedrijf draait het ook om geboorte. Een koe geeft alleen melk als er een kalf is geboren. Daarom zorgt de boer dat de koe elk jaar zwanger wordt. Soms heeft hij ook schapen. Er zijn ook gespecialiseerde schapen- en geitenhouderijen.

No commentsboer
© 2007 Biodiversiteit. Blog theme, iciba.com .